Свържете се с нас:   +359 78 526 626     office@ic-vd.com

АЙСИI

Препарат за обработка на неръждаема стомана ФА-Брайт

Опаковки: 10кг, 30кг, 200кг, 1000кг

Описание:

  • Продуктът НЕ съдържа азотна киселина
  • Фосфатиращ продукт – подготвя повърхността на стоманата за последващо полагане на антикорозионна защита
  • Награпява на микрониво(ецва) и обезмаслява
  • Подходящ за ръчна обработка или работа чрез потапяне
  • Концентриран продукт

 

ФА БРАЙТ е препарат предназначен за обработка на изделия от неръждаема стомана. Целта на продукта е създаване на защитен пасивиращ слой върху повърхността на обработените изделия. Едновременно с това отсранява и остатъци от масла, които евентуално са останали по повърхността на детайлите при предварителни процеси на обезмасляване, предхождащи пасивирането.

ФА БРАЙТ премахва остатъците от свободно желязо, което предизвиква корозия по повърхността на стоманата, като създава условия за образуването на свежа повърхност и достигане на най-високи нива на хромов оксид.

 

Начин на употреба:

Препаратът е подходящ за работа чрез потапяне във вана и за ръчно третиране на изделия от неръждаема стомана. Времето за третиране е от 5 до 20 мин., в зависимост от температурата, вида на стоманата и чистотата на детайлите, които ще бъдат подлагани на пасивиране. При стайна температура, времето за въздействие е от порядъка на 15-30 мин.

Предварително почистените и обезмаслени детайли или изделия се потапят във вани съдържащи ФА БРАЙТ, разреден с вода в съотношение 1:3 или в случаите на ръчна обработка се напръскват с работен разтвор на препарата, който също е в съотношение ФА БРАЙТ:ВОДА = 1:3.

Технически данни: 

  • Външен вид                                                 течност
  • Разтворимост във вода:   пълна
  • Плътност, г/мл :  
  • рН на 1% разтвор                                       1.5 – 2.5                  

Техника на безопасност:

Съгласно информационния лист за безопасна употреба

Обозначения за опасност:

           Хi         Дразнещ

 

Рискови фрази:

R36/38            Дразни кожата и очите

 

Фрази на безопасност:

 S 26     При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ

S28      След контакт с кожта веднага да се измие обилно с вода

S37/39 Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите

Пълен продуктов КАТАЛОГ