Свържете се с нас:   +359 78 526 626     office@ic-vd.com

АЙСИI

Почистващ препарат и обезмаслител IC 100 MH

Опаковки: 400мл аерозол, 1л течност, 15л течност

Описание:

 • Универсален почиствател на части на база на разтворител
 • Висока скорост на изпарение
 • Изключителна разтваряща способност
 • Биоразградим
 • Идеален за употреба преди лепене или уплътняване
 • Отстранява повечето греси, масла, смазочни течности, метални стружки и частици от всякакви повърхности
 • Препоръчва се да се тества преди употреба върху пластмаси

IC 100 MH е продукт подходящ за почистване и поддръжка на електросъоръжения и електроагрегати, за употреба в стъкларската промишленост, машиностроенето и др.

 

Начин на употреба:

 IC 100 MH най-често се нанася със спрей бутилка върху почистваната повърхност. Препоръчва се обдухване със сгъстен въздух за по-бързо изпаряване.

 • При течна форма е възможна работа чрез потапяне – почиствания детайл се потапя в IC 100 MH, изцежда се, изчаква се докато химикала се изпари или се обдухва с въздух.

Технически данни:               

 • Външен вид: течност
 • Точка на кипене: +65°С при 1atm
 • Плътност: 0,880
 • Температура на самозапалване: 237 °С

Техника на безопасност:

Съгласно информационния лист за безопасна употреба

Обозначения за опасност:

           F – Силно запалим

 Рискови фрази:

R11- Силно запалим

R36/R37 – Дразни очите и дихателните пътища

             R41- Опасност от сериозно увреждане на очите

Фрази на безопасност:

 S9 - съдът да се съхранява на добре проветриво място

S16 - Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши

           S24/25 - Да се избягва контакт с очите и кожата

           S26 - При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помащ

                                      S 33 Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество

 

Пълен продуктов КАТАЛОГ