Свържете се с нас:   +359 78 526 626     office@ic-vd.com

АЙСИI

Индустриален обезмаслител и разтворител

IC REMOVAL

Опаковки: 10л, 30л, 200л, 1000л

Описание:

  • Много добра разтваряща способност
  • Разтваря мазнини, восъци, натурални и синтетични смоли

 

IC REMOVAL е предназначен за обезмасляване на машини и съоръжения, чрез потапяне или нанасяне с помощта на спрей бутилка или четка.

Начин на употреба:

IC REMOVAL най-често се нанася със спрей бутилка върху почистваната повърхност. При възможност впоследствие обдухайте повърхността със сгъстен въздух.

Работа чрез потапяне – потопете почистваният детайл в IC REMOVAL, след това изцедете и оставете химикала да се изпари или обдухaйте с въздух.

Технически данни:           

  • Външен вид:                                                  прозрачна течност
  • Температура на кипене:                   136°С при 1atm
  • Плътност при 20°С:       0,860
  • Температура на запалване:                   31 °С

Техника на безопасност:

Съгласно информационния лист за безопасна употреба

Обозначения за опасност:

 

            F                      Запалима течност

 

Рискови фрази:

 

R 10                Запалим

R 20                Вреден при вдишване

R 21                Вреден при контакт с кожата

R 38                Дразни кожата

Фрази на безопасност:

S25                  Да се избягва контакт с очите

S16                  Да се съхранява далече от източници на запалване.                                                    

Пълен продуктов КАТАЛОГ