Свържете се с нас:   +359 78 526 626     office@ic-vd.com

АЙСИI

Алкален обезмаслител за стомана и чугун ХП-30

Опаковки: 10кг, 30кг, 200кг, 1000кг

Описание:

  • Обезмаслява и пасивира
  • Биоразградими съставки
  • Временна антикорозионна защита

 

ХП-30 е силно действащ алкален препарат предназначен за промишлено обезмасляване на стомана и чугун чрез ръчна обработка или машинно обработване чрез пръскане, потапяне във вани или използване на съоръжения с ултразвук. Подходящ е при процеси на обезмасляване, където се изисква временна антикорозионна защита. Поради високата си алкалност не е подходящ за обезмасляване на сплавите на леките и цветни метали.

Начин на употреба:

Препоръчителни концентрации на използване:

Метод

Концентрация

%

Температура

оС

Време

мин

Потапяне

5-10

40-85

3-10

Пръскане

1-5

30-70

1-10

Ултразвук

2-7

50-70

1-10

След обработката се извършва промивка с вода. ХП-30 може да се използва в съоръжения направени от материали, устойчиви на алкали. В случаите на използване чрез пръскане е възможно повишаване пенливостта на разтвора и в такива случаи се препоръчва използване на антипенител ХСИ-АП100 в концентрации от 10 до 1000 гр. на 1000 л от работния разтвор.

*Загубите в процеса на обезмасляване се компенсират със свежо приготвен работен разтвор, а в случаите, когато се наблюдава разкъсване на водния филм върху повърхността на обработвания материал т.е. наличие на необезмаслени хидрофобни участъци, то е необходимо пълна подмяна на обезмасляващия разтвор.

Технически данни:           

  • Външен вид                                                 течност
  • Разтворимост във вода:   пълна
  • Плътност, г/мл :  
  • рН на 1% разтвор                                       11-12

Техника на безопасност:

Съгласно информационния лист за безопасна употреба

Обозначения за опасност:

            С                     Корозивно действащ

 

Рискови фрази:

R35                 Предизвиква тежки изгаряния

Фрази на безопасност:

S24/25             Да се избягва контакт с очите и кожата

S26                  При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ

S36/37/39       Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.

                                                                       

Пълен продуктов КАТАЛОГ